Του εις το Αιγάλεω Αττικής εδρεύοντος Σωματείου με την επωνυμία:

 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΚΥΘΝΟΥ (ΘΕΡΜΙΑ)»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 ΣΥΣΤΑΣΙΣ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Άρθρον 1ον

Ιδρύεται Σωματείον των εν τοις Νομοίς Αττικής και Πειραιώς Δρυοπιδέων Κύθνου υπό την επωνυμίαν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΚΥΘΝΟΥ (ΘΕΡΜΙΑ)», ούτινος έδρα ορίζεται το Αιγάλεω Αττικής.

 

Άρθρον 2ον

Σκοπός του Συνδέσμου είναι: α) η εν αδελφική ομόνοια και αγάπη σύνδεσις και σύμπραξις των μελών αυτού προς την ηθικήν και υλικήν προαγωγήν της ιδιαιτέρας αυτών Πατρίδος Δρυοπίδος δι’ εκτελέσεως παντός είδους κοινωφελών έργων εν τη περιοχή της Κοινότητος Δρυοπίδος και εν τω ιδιοκτήτω χώρω του Συνδέσμου της τοποθεσίας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ», β) η ανάπτυξις της μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αλληλεγγύης, γ) η ηθική ενίσχυσις των Δρυοπιδέων ως και η υλική τοιαύτη των αποδεδειγμένως απόρων και αναξιοπαθούντων Δρυοπιδέων, παρεχομένη κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και δ) η παροχή πάσης φύσεως ψυχαγωγίας εις τα μέλη του Συνδέσμου δι’ ενεργείας εκδρομών, διαλέξεων, συναυλιών, συγκεντρώσεων, εκθέσεων κλπ. ε) η ίδρυση και λειτουργία Λαογραφικού Κέντρου – Μουσείου, στην Δρυοπίδα, στ) η συνεργασία με τοπικούς φορείς και άλλους εκπολιτιστικούς, εξωραϊστικούς συλλόγους κλπ.

 

Άρθρον 3ον

Η διάλυσις του Συνδέσμου ή η τροποποίησις του Καταστατικού συζητούνται υπό Γεν. Συνελεύσεως ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον συγκαλουμένης ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τούτων εάν παρίστανται κατ’ αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συνδέσμου, αποφασίζονται δε δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών του Συνδέσμου. Διαλυομένου τυχόν του Συνδέσμου η περιουσία του να περιέχεται εις την Κοινότητα Δρυοπίδος Κύθνου, υπό τον όρον εκτελέσεως έργων εν περιοχή του Συνδέσμου εν Παναγία Κανάλλα και στην εν γένει περιοχή της Κοινότητας Δρυοπίδος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΜΕΛΗ, ΕΓΓΡΑΦΑΙ, ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

Άρθρον 4ον

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται εις τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφώσιν οι διαμένοντες μονίμως εις τους Νομούς Αττικής και Πειραιώς Δρυοπιδείς άρρενες και θήλεις (Δρυοπιδείς δε θεωρούνται οι γεννηθέντες ή καταγόμενοι εκ Δρυοπίδος), ως και οι έχοντες συζύγους εκ Δρυοπίδος καταγομένους ή καταγομένας. Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να εγγραφώσι οι εκτός των Νομών Αττικής και Πειραιώς και εν τω εξωτερικώ διαμένοντες μονίμως Δρυοπιδείς άρρενες και θήλεις.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται δι’ αποφάσεως πάντοτε της Γεν. Συνελεύσεως οι προσενεγκόντες ή δυνάμενοι να προσφέρωσι εξαιρετικάς και επωφελείς υπηρεσίας μη Δρυοπίδεις δια την επιτυχίαν του σκοπού του συνδέσμου. Επίτιμοι Πρόεδροι του συνδέσμου ανακηρύσσονται δι’ αποφάσεως πάντοτε της Γεν. συνελεύσεως άνδρες ή γυναίκες μη Δρυοπιδείς κατέχοντες εξέχουσαν εν τη Κοινωνία θέσιν και προσενεγκόντες ιδιαιτέρως εξαιρετικάς και επωφελείς υπηρεσίας είτε εις τον Σύνδεσμον είτε εις την Δρυοπίδα. Η εικών των επιτίμων Προέδρων θέλει αναρτάσθαι εν τη αιθούση του Γραφείου του Συνδέσμου.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη ως και τα επίτιμα τοιαύτα και οι επίτιμοι Πρόεδροι, δύνανται να παρίστανται κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις των μελών του συνδέσμου και να μετέχωσι των κατ’ αυτάς διεξαγομένων συζητήσεων άνευ όμως ψήφου.

 

Άρθρον 5ον

Δια να εγγραφή τις μέλος τακτικόν ή αντεπιστέλλον του συνδέσμου δέον να αιτήσηται τούτο αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου προς το Διοικητικόν Συμβούλιον επί της παραδοχής δε της τοιαύτης αιτήσεως αποφαίνεται το πρώτον, μετά την υποβολήν ταύτης, συνερχομένον Διοικητικόν Συμβούλιον δια μυστικής ψηφοφορίας κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει απορρίψεως της προς εγγραφήν αιτήσεως ο αιτών δικαιούται να προσφύγη άπαξ εις την Γεν. συνέλευσιν, ήτις και αποφαίνεται οριστικώς επί της παραδοχής ή μη τοιαύτης.

Τα ούτω εγγραφόμενα μέλη καταβάλλουσιν εις το Ταμείον του Συνδέσμου εφ’ άπαξ ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών ως δικαίωμα εγγραφής και ποσόν χιλίων πεντακοσίων δραχμών ως ετησίαν συνδρομήν.

Η ετησία δε συνδρομή γενικά ορίζεται εις χιλίας πεντακοσίας (1.500) δραχμάς, αυτή δε δύναται αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως να αυξάνεται ή ελαττούται. Μέλη του Συνδέσμου δύναται να είναι και ανήλικοι άνω των 16 ετών άρρενες και θήλεις.

 

Άρθρον 6ον

Οι επί δύο συνεχή έτη καθυστερούντες αδικαιολογήτως την συνδρομήν των θεωρούνται παρητημένοι και ως τοιούτοι διαγράφονται αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνουσι δε την εν τω Συνδέσμω θέσιν των δια νέας εγγραφής. Απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής οι στρατευθέντες και μόνον δι’ ον χρόνον εστρατεύθησαν.

 

Άρθρον 7ον

Ο Σύνδεσμος διοικείται υπό δεδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη εκλέγονται ανά διετίαν, του συμβουλίου αποτελουμένου εκ του Προέδρου, αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Ταμίου και οκτώ (8) Συμβούλων. Τα μέλη του διοικ. Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μελών του συνδέσμου υπό της Γεν. συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας τίθενται κλήρος μεταξύ των ισοψηφισάντων. Το ούτως εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον εντός δέκα ημερών από της ημέρας της εκλογής του τη προσκλήσει του πρεσβυτέρου των εκλεγέντων εις συνεδρίαν, εκλέγει δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και κατά πλειοψηφίαν τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα και Ταμίαν. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματεύς και Ταμίας αποτελούσι το Προεδρείον του συνδέσμου. Πλην του ως άνω 12μελούς Διοικ. Συμβουλίου εκλέγονται συγχρόνως πέντε αναπληρωματικοί Σύμβουλοι ως και τρία τακτικά μέλη δια την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρον 8ον

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμον ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, συγκαλεί το Συμβούλιον εις συνεδρίασιν και τα μέλη εις Γεν. συνέλευσιν και διευθύνει τα συζητήσεις. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των γεν. Συνελεύσεων ως και πάντα τα έγγραφα του Συνδέσμου, εκτελεί τας αποφάσεις αυτού και υποβάλλει έγγραφον λογοδοσίαν των πεπραγμένων του συμβουλίου επί τη λήξει της θητείας αυτού. Ο Πρόεδρος επαγρυπνεί δια την τήρησιν του Καταστατικού και εξελέγχει οσάκις κρίνει αναγκαίον το Ταμείον, γνωστοποιών το αποτέλεσμα της τοιαύτης εξελέγξεως προς το Διοικ. Συμβούλιον και προς τον Σύνδεσμον. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρον 9ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί τας αποφάσεις των Γεν. συνελεύσεων, διαχειρίζεται την περιουσίαν του Συνδέσμου επί τη βάσει του εκάστοτε εγκεκριμένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως προϋπολογισμού και εν γένει διοικεί τον Σύνδεσμον εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και προς το συμφέρον αυτού. Καταρτίζει τον προϋπολογισμόν εκάστης χρήσεως και τον απολογισμόν της παρελθούσης τοιαύτης και υποβάλλει πάντα ταύτα μετά της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής εις την κατά μήνα Μάρτιον εκάστης διετίας συνερχομένην τακτικήν Γεν. συνέλευσιν. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν ευθύνονται δι’ αποφάσεις λαμβανομένας εις συνεδρίασιν καθ’ ην δεν παρίστανται ή παριστάμενα διεφώνησαν, η δε διαφωνία των βεβαιούται εκ των πρακτικών, είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των εκ του Καταστατικού υποχρεώσεών των. Το Διοικ. Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του μηνός καθ’ ημέραν και ώραν οριζομένην υπό του Προέδρου, εκτάκτως δε οπόταν θεωρηθή αναγκαία η σύγκλησίς του υπό του Προέδρου ή ζητήσωσι τούτο τρία τουλάχιστον των μελών αυτού, υποχρεωμένου εν τοιαύτη περιπτώσει του Προέδρου να συγκαλέση τούτο εντός πέντε (5) ημερών. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον οι παρόντες Σύμβουλοι είναι πλείονες των απόντων. Το Συμβούλιον αποφασίζει επί παντος θέματος κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία δε νικά η ψήφος του Προέδρου. Καθ’ εκάστην συνεδρίασιν επικυρούνται απαραιτήτως τα πρακτικά της προηγουμένης, μη αποκλειομένης και της αμέσου κατά την αυτήν συνεδρίαν επικυρώσεως. Σύμβουλος αποσχών, καίτοι προσκληθείς προσηκόντως, τριών συνεχών συνεδριάσεων άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας θεωρείται ως παραιτηθείς και αντικαθίσταται αποφάσει του Συμβουλίου δια του αμέσως επιλαχόντος. Το Διοικ. Συμβούλιον διορίζει ανά διετίαν εν Δρυοπίδι πενταμελή εκ των αντεπιστελλόντων μελών Επιτροπήν αντιπροσωπεύουσαν τούτο εν Δρυοπίδι, ήτις θέλει μεριμνά περί της εγγραφής αντεπιστελλόντων μελών και εισπράξεως των συνδρομών αυτών και θέλει επιβλέπει εν γένει την εκτέλεσιν των εν Δρυοπίδι έργων του συνδέσμου. Η Επιτροπή αύτη οφείλει να υποβάλη κατά εξάμηνον τω Διοικητικώ Συμβουλίω έκθεσιν λεπτομερή των υπ’ αυτής πεπραγμένων δεν δύναται δε να κρατή εις χείρας της χρήματα πλέον του 50.000 δραχμών άτινα υποχρεούται να αποστέλη τω Συμβουλίω. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οσάκις μέλος τι της εν Δρυοπίδι Επιτροπής δεν εκτελεί επιμελώς τα εαυτού καθήκοντα δύναται να αντικαθιστά αυτό δι’ ετέρου αντεπιστέλλοντος μέλους.

Το Διοικ. Συμβούλιον ορίζει τον Πρόεδρον της εν Δρυοπίδι Επιτροπής. Το Διοικ. Συμβούλιον δύναται να συνιστά εκάστοτε Επιτροπάς εκ των μελών του συνδέσμου προς εκπλήρωσιν ορισμένου σκοπού.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Άρθρον 10ον

Ο Γεν. γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Γεν. Συνελεύσεων, διευθύνει το Γραφείον του Συνδέσμου, διεξάγει την αλληλογραφίαν, υπογράφει μετά του Προέδρου άπαντα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια εισπράξεων, φυλάσσει το Αρχείον και την σφραγίδα του Συνδέσμου, τηρεί γενικόν Μητρώον των μελών και εκδίδει τα εντάλματα τα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο νεότερος καθ’ ηλικίαν των Συμβούλων.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρον 11ον

Ο Ταμίας ενεργεί απάσας τα εισπράξεις και πληρωμάς συμφώνως προς τα αποφάσεις του διοικ. Συμβουλίου και επί τη βάσει ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία εισπράξεων και πληρωμών και καταθέτει επ’ ονόματι του συνδέσμου εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια τα πέραν των 100.000 δρχ. ποσά. Ο Ταμίας καθίσταται προσωπικώς υπεύθυνος δια την διαπεπιστευμένην αυτών περιουσίαν του Συνδέσμου. Αναλαμβάνει τους τόκους των κατατεθειμένων χρημάτων κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου. Επίσης αναλαμβάνει και ολόκληρον ή μέρους του παρά τη Τραπέζη ή τοις Ταχυδρομικοίς Ταμιευτηρίοις κατατεθειμένου χρηματικού ποσού κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου προσυπογράφοντος του τε Προέδρου ή αναπληρωτού αυτού και του Γεν. Γραμματέως την σχετικήν απόδειξιν αναλήψεως. Υποβάλλει εις το τέλος της θητείας εις το Διοικ. Συμβούλιον κατάστασιν λεπτομερή των καθ’ όλην την διετίαν ενεργηθεισών υπ’ αυτού εισπράξεων και πληρωμών μεθ’ όλων των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, ενταλμάτων και αποδείξεων, την κατάστασιν δε ταύτην το Διοικ. Συμβούλιον υποβάλλει εις την Γεν. Συνέλευσιν. Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυομένον αναπληροί εις των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικ. Συμβουλίου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρον 12ον

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγχει την διαχείρισιν της περιουσίας του συνδέσμου ανά διετίαν ή και οπόταν άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίον, το δε πόρισμα του ελέγχου ομού μετά της εκθέσεως της υποβάλλει εις την ανά διετίαν τακτικήν Γεν. συνέλευσιν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρον 13ον

Πόροι του Συνδέσμου είναι: 1) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, 2) αι ετήσιαι συνδρομαί των μελών και ειδικαί εισφοραί τούτων, 3) τα έσοδα κινητής και ακινήτου περιουσίας, 4) έσοδα εκ δωρεών, 5) αι εισπράξεις εκ των εκάστοτε διενεργουμένων εράνων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ως και παν άλλο έσοδο εκ νομίμου προελεύσεως.

 

Άρθρον 14ον

Πάσα δαπάνη δι’ ανάγκας του συνδέσμου μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών καθ’ υπέρβασιν του προϋπολογισμού αποφασίζεται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου. Δια πάσαν δε υπερβαίνουσαν το ποσόν τούτον δαπάνην αποφασίζει η Γενική συνέλευσις.

 

ΔΩΡΗΤΑΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

Άρθρον 15ον

Ο προσφέρων εφ’ επάξ του συνδέσμου δραχμάς 1.000.000 ή είδη ίσης αξίας ανακηρύσσεται υπό της Γεν. συνελεύσεως Δωρητής. Ο προσφέρων εφ’ άπαξ υπέρ του συνδέσμου δραχμάς 3.000.000 ή είδη ίσης αξίας ανακηρύσσεται υπό της Γεν. συνελεύσεως Μέγας Δωρητής. Ο προσφέρων εφ’ επάξ υπέρ του συνδέσμου δραχμάς 5.000.000 – 9.000.000 ή είδη ίσης αξίας ανακηρύσσεται υπό της Γεν. συνελεύσεως ευεργέτης. Και ο προσφέρων εφ’ άπαξ του συνδέσμου 10.000.000 και πλέον ή είδη αξίας άνω των 10.000.000 δρχ. ανακηρύσσεται υπό της Γεν. συνελεύσεως Μέγας Ευεργέτης.

Τα ονόματα των δωρητών, μεγάλων δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται εις τιμητικόν πίνακα αναρτώμενον εν τη αιθούση του συνδέσμου. Τ’ ανωτέρω ποσά των δωρεών βάσει των οποίων ανακηρύσσεται τις Δωρητής, ευεργέτης, Μέγας Ευεργέτης δύνανται δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως να αυξομειώνονται.

 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 16ον

Τα μέλη του Συνδέσμου συνέρχονται προσκαλούμενα παρά του Προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως εις Γεν. Συνέλευσιν τακτικώς μεν εντός του μηνός Μαρτίου ανά διετίαν, εκτάκτως δε οσάκις το Διοικητικόν Συμβούλιον θεωρήση αναγκαίαν την σύγκλησιν ταύτης ή όταν το εν πέμπτον (1/5) των εκπληρωσάντων πλήρως τας παρά το παρόν Καταστατικόν υποχρεώσεις των μελών ζητήσει τούτο δι’ εγγράφου προς το διοικ. Συμβούλιον αιτήσεως αναγραφούσης τα συζητητέα θέματα.

Η Συνέλευσις θεωρείται εν απαρτία πλην των περιπτώσεων του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού όταν το εν τέταρτον (1/4) των εν τω Μητρώω εγγεγραμμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών είναι παρόντα εν η όμως περιπτώσει δεν συγκοτηθή απαρτία συνέρχεται την αμέσως επομένην Κυριακή δημοσιευομένης της αναβολής ταύτης δια μιας των εν Αθήναις εφημερίδων οπότε θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν προσέλθωσιν και της οποίας πάσα απόφασις είναι έγκυρος και υποχρεωτική και δια τα απόντα μέλη. Εν τε τη τακτική και εκτάκτω Συνελεύσει τα μεν προσωπικά ζητήματα λύονται δια μυστικής και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας τα δε λοιπά δι’ ανατάσεως. Μη περατωθείσης δε της συζητήσεως επί της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος αναβάλλει δι’ άλλην ημέραν την εξακολούθησιν της συζητήσεως, ήτις θεωρείται συνέχεια της προτεραίας και ευρίσκεται εν απαρτία οσαδόποτε μέλη προσέλθωσι. Κατά την Τακτικήν Γεν. συνέλευσιν του μηνός Μαρτίου το συμβούλιον δια του Προέδρου ή Γραμματέως υποβάλλει τον απολογισμόν της λήξεως της θητείας του μετά της εκθέσεως των πεπραγμένων εν γένει, εν η επισυνάπτονται αι εκθέσεις του τε ταμίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εν εκάστη δε Γεν. Συνελεύσει αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγομένης συνεδριάσεως πλην της των αρχαιρεσιών της τα πρακτικά επικυρούνται αυθημερόν, ακολούθως η συνέλευσις αποφαίνεται επί πάσης προτάσεως. Αι αποφάσεις της τε Τακτικής ως και της εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως πλην των περιπτώσεων του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών. Εις πάσα Γεν. Συνέλευσιν δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών έχουσι μόνον τακτικά μέλη του συνδέσμου τα εκπληρώσαντα πλήρως τας κατά το παρόν Καταστατικόν υποχρεώσεις των ήτοι τα καταβάλλοντα την συνδρομήν και του έτους καθ’ ον συνέρχεται η Γεν. Συνέλευσις.

 

Άρθρον 17ον

Αι αρχαιρεσίαι του Συνδέσμου ενεργούνται ανά διετίαν εντός του μηνός Μαρτίου δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας υπό την επιτήρησιν τριών ψηφολεκτών, εκλεγομένων υπό της κατά την ημέραν των αρχαιρεσιών Γεν. συνελεύσεως. Εν αυταίς δικαίωμα μεν του εκλέγεσθαι κέκτηνται τα τακτικά μέλη τα εγγεγραμμένα προ δυο και πλέον μηνών, καταβαλόντα δε και την του τελευταίου έτους συνδρομήν των, να μην έχουν καταδικασθή υπό Συνταγματικών Δικαστηρίων, να μην έχουν στερηθή των πολιτικών αυτών δικαιωμάτων. Δικαίωμα δε του εκλέγειν κέκτηνται τα τακτικά μέλη τα εγγεγραμμένα προ δύο τουλάχιστον μηνών καταβαλόντα δε και την του τελευταίου έτους συνδρομήν των.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

 Γενικαί Διατάξεις

ΕΟΡΤΗ, ΣΗΜΑΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

Άρθρον 18ον

Ο Σύνδεσμος εορτάζει κατ’ έτος μετ’ απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένης, την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και επέτειον της ιδρύσεως του Συνδέσμου εις την εν τω ιδιοκτήτω κτήματι του Συνδέσμου Δρυοπιδέων εν Δρυοπίδι Κύθνου ευρισκομένην εκκλησίαν «Παναγία Κανάλλα», όπου θα τελή πανηγυρικήν ιεροτελεστίαν.

Επίσης ο Σύνδεσμος εορτάζει κατ’ έτος μετ’ απόφασιν του Διοικ. Συμβουλίου, την εορτήν του γενεθλίου της Θεοτόκου εις τον εν Πειραιεί ιερόν Ναόν του Αγίου Ελευθερίου.

Αι ως άνω εορταί θέλουσι πανηγυρίζεσθαι κατά τρόπον αποφασιζόμενου εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και θέλουσι γνωστοποιείσθαι δια της εφημερίδος ή προσκλητηρίων εις τα μέλη.

Τα έξοδα της ιεροτελεστίας και της παραστάσεως της Διοικήσεως κατά την Εθνική ή άλλην τινά επίσημον εορτήν κανονίζονται υπό του Συμβουλίου και βαρύνουσι το Ταμείον του Συνδέσμου.

 

Άρθρον 19ον

Ο Σύνδεσμος έχει σημαίαν την εθνικήν ήτις φέρει επί της μιάς μεν προσόψεως την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και πέριξ αναγράφεται η επωνυμία του Συνδέσμου.

 

Άρθρον 20ον

Η σφραγίς του Συνδέσμου καλλιτεχνικώς εξειργασμένη φέρει ως έμβλημα εν τω μέσω τον ιερόν Ναόν της Παναγίας της Κανάλλας πέριξ δε την επωνυμίαν του Συνδέσμου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΚΥΘΝΟΥ (ΘΕΡΜΙΑ)».

 

Άρθρον 21ον

Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται εκτός εάν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω του νομίμου.

 

Άρθρον 22ον

Απαγορεύεται απολύτως η εξάρτησις του Συνδέσμου εκ πολιτικού κόμματος ή η ανάμιξις αυτού εις ενέργειας επιδιωκούσας αμέσως πολιτικούς σκοπούς. Μέλη του Συνδέσμου ή του Διοικ. Συμβουλίου παραβαίνοντα την εν λόγω διάταξιν ως και τας εκ του Καταστατικού απορρεούσας υποχρεώσεις των τιμωρούνται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως πειθαρχικώς α) δι’ επιπλήξεως, β) δια προστίμου 10.000 – 50.000 δρχ. και γ) δια προσωρινής παύσεως ή δι’ οριστικής αποβολής.

 

 

Άρθρον 23ον

Πας δρυοπιδεύς πρέπει να θεωρή ως τιμήν αυτού να είναι μέλος του Συνδέσμου και να φροντίζη δια την πρόοδον αυτού και δια την ευόδωσιν του ευγενούς και υψηλού σκοπού ον επιδιώκει.

 

Άρθρον 24ον

Παν θέμα μη προβλεπομένον ή μη λεπτομερώς ρυθμιζομένον υπό του παρόντος Καταστατικού ρθιμίζεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου.

 

Άρθρον 25ον

Το παρόν Καταστατικόν συνταχθέν αρχικώς υπό των ιδρυτών, ανεγνωρίσθη νομίμως δια της υπ’ αριθ. 2866/1931 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών εν συνεχεία ετροποποιήθη δια της υπ’ αριθ.2384/1947 αποφάσεως του αυτού ως άνω Δικαστηρίου.

Ήδη τροποποιηθέν και συμπληρωθέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως της 28ης Νοεμβρίου 1971 και αποτελουμένου εξ άρθρων 25 θέλει ισχύση από της εγκρίσεως υπό του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταχωρήσεως εις το οικείον βιβλίον των Σωματείων.

Ήδη τροποποιηθέν και συμπληρωθέν υπό της Γ. Συνελεύσεως της 29ης Μαΐου 1994 και αποτελούμενο από 25 άρθρα θα ισχύσει από της εγκρίσεως του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και της καταχωρίσεώς του στο οικείο Βιβλίο των Σωματείων.