Ανακοινώνεται ότι ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος, επιφανείας 96,37 τ.μ., ευρισκομένου εντός του ιδιόκτητου χώρου του Συνδέσμου Δρυοπιδέων Κύθνου στην τοποθεσία Κανάλα Δρυοπίδας Κύθνου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα εστίασης (καφέ – εστιατόριο – ταβέρνα), θα διενεργηθεί την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00 στην Πατριωτική Στέγη του Συνδέσμου (Λάρνακος 2 και Αμμοχώστου, 12241, Αιγάλεω) ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με τους όρους της από 12 Μαρ. 20 πρόσκλησης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.syndesmosdryopideon.gr και επισυνάπτεται στην παρούσα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στον χώρο του διαγωνισμού κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι:

  1. Οι προσφορές θα υποβληθούν την ανωτέρω ημερομηνία ιδιοχείρως, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου.
  2. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο και θα απευθύνονται στο ΔΣ του Συνδέσμου. Στον ανωτέρω σφραγισμένο φάκελο υποχρεωτικά θα περιέχεται η έγγραφη οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου, υπογεγραμμένη καταλλήλως. Επίσης υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της από 12 Μαρτίου 2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η υπεύθυνη δήλωση και τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο.
  3. Μετά την παρέλευση 30 λεπτών από την προαναφερθείσα ώρα, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου θα κηρύξει τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ακολούθως, σε κλειστή συνεδρίαση το ΔΣ θα ανοίξει τις υποβληθείσες προσφορές και θα καταγράψει τα δικαιολογητικά και τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων σε ειδικό πίνακα. Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών  (τα οποία αποτελούν τα απολύτως αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη της φερεγγυότητας των υποψηφίων) το ΔΣ θα αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες αμελλητί, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και στο δημοτικό κατάστημα Κύθνου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Θερμιώτικα Νέα.
  4. Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό, εφόσον το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο για τον Σύνδεσμο. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
  5. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος λόγω μη προσέλευσης κανενός υποψηφίου, καθώς και στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «θερμιώτικα νέα», να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.syndesmosdryopideon.gr και να αποσταλεί για τοιχοκόλληση στον Δήμο Κύθνου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Προέδρου του ΔΣ Παναγιώτη Τρωγαδή: 6906695009, 6977450628.

                                                                           8.5.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα.

Αφήστε Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>