Ο Σύνδεσμος Δρυοπιδέων Κύθνου (Θερμιά) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος, επιφανείας 96,37 τ.μ., ευρισκομένου εντός του ιδιόκτητου χώρου του Συνδέσμου στην τοποθεσία Κανάλα Δρυοπίδας Κύθνου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα εστίασης (καφέ – εστιατόριο – ταβέρνα) με τους ακόλουθους όρους:

Α.            Ελάχιστο ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα: 1.250 € αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά τον δεύτερο μισθωτικό  χρόνο. Το μίσθωμα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (τέλος χαρτοσήμου, δημοτ. Φόρος κλπ) και καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα.

Διάρκεια Μίσθωσης: πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) επιπλέον έτη κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Οι διαδικασίες παράτασης της παραγράφου αυτής ή επαναδημοπράτησης της μίσθωσης ολοκληρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Αν η λήξη της μίσθωσης επέλθει στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του τελευταίου μισθωτικού έτους, η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται μέχρι την 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Για το διάστημα της παρατάσεως ισχύουν στο σύνολό τους οι όροι της σύμβασης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως εγγύηση ποσό ίσο με τρία (3) μηνιαία μισθώματα, το οποίο θα παραμείνει εις χείρας του Συνδέσμου μέχρι τη λήξη και την εκκαθάριση της σύμβασης. Η εγγύηση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με μη καταβληθέντα μισθώματα, ενώ μπορεί να καταπέσει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα και όσες θα προσδιοριστούν ειδικότερα στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Οι συμμετέχοντες πρέπει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και  κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Το κατάστημα θα παραμένει ανοιχτό υποχρεωτικά από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά και από την 1η  Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Η διαπίστωση τήρησης του ανωτέρω όρου θα γίνεται για κάθε μισθωτικό έτος από εντεταλμένο μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα συνυπογράφεται από τον μισθωτή ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, από δεύτερο μέλος του ΔΣ. Παράβαση του ανωτέρω υποχρεωτικού όρου επιφέρει την κατάπτωση του ενός δέκατου έκτου (1/16) της κατατεθείσας εγγύησης. Η εν λόγω κύρωση μπορεί να επιβάλλεται για κάθε επανάληψη της παράβασης.

Ο μισθωτής δύναται να χρησιμοποιεί τον προαύλιο χώρο που καταλαμβάνει η πρόσοψη του καταστήματος χωρίς να παρακωλύεται η διέλευση των πεζών.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά φθορές του  καταστήματος και του προαύλιου χώρου που προκύπτουν κατά τη συνήθη χρήση του μισθίου ή ανάγονται στη δική του σφαίρα ευθύνης.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο για πυρκαγιά και σεισμό και να διατηρεί την ασφάλιση ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Παράβαση του όρου αυτού αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

Για την υποχρέωση εγκατάστασης καπναγωγού – καμινάδας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.

Ο μισθωτής βαρύνεται με τα τέλη που σχετίζονται με τη χρήση του μισθίου και τον βαρύνουν κατά νόμο, καθώς και τη δαπάνη εκκενώσεως βόθρου, όπως θα οριστεί ειδικότερα στο μισθωτήριο.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παρασκευάσει το «ζουμί» της πανηγύρεως των Αγίων Αποστόλων (30 Ιουνίου) εκάστου έτους.

Στο πανηγύρι του Συνδέσμου στις 14 Αυγούστου εκάστου έτους ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες της παραδοσιακής ορχήστρας, η οποία θα τυγχάνει της έγκρισης του Συνδέσμου, μέχρι του ποσού των 1.200 ευρώ και να προσφέρει δαπάναις του γεύμα είκοσι ατόμων για τους επίσημους προσκεκλημένους του Συνδέσμου. Επίσης, να φροντίσει για την επάρκεια του προσωπικού και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού.

Διατίθεται αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σκάλα της μεγάλης βεράντας.

Οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει εξωτερικά το κατάστημα είναι δυνατή μόνο κατόπιν ρητής εγκρίσεως του Συνδέσμου.

Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου μετά το πέρας της μίσθωσης επιβάλλεται  εκτός από το μίσθωμα και ποινική ρήτρα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Β.  Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο στο ΔΣ του Συνδέσμου. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο.

Είναι επιθυμητή η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της εστίασης.

Το ΔΣ θα αναδείξει τον πλειοδότη.

Η ακριβής ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.syndesmosdryopideon.gr πέντε ημέρες πριν τη διενέργειά του.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στα ΘΕΡΜΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

                                                                                               12 Μαρτίου 2020                                                Εκ του ΔΣ

                                                                                                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα.

Αφήστε Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>